Blog, nyt og video

fredag 2. februar 2024

Naturspiritualitet - shamansime?

Mit udgangspunkt for arbejdet med undervisning i naturspiritualitet, animisme, ånderne og tilnærmet shamanisme

Jeg oplever, at der findes en ikke-fysisk verden, som alle liv og eksistenser er forbundne med og gennem. En Kraft eller energi af Fred og accept af altings væren. Som er selve essensen af Naturens væsen, Moder Jords væsen, om du vil, og som vi ikke kan se eller måle – men vi kan se og måle effekten på os mennesker, når vi formår at komme til stede og åbne os for forbindelsen til den.

Animismen, oplevelsen af alt er besjælet af ånd, har fulgt mig fra barnsben men ligget i dvale i mange år, kvalt i den dualistisk tænkende og naturvidenskabeligt indstillede verden, jeg lever i. Min oldemor var indianer fra Patagonien, og jeg har måske derfor haft en særlig åbenhed og interesse for ”indiansk naturforståelse” (velvidende, at ”indianer” er en vestlig samlebetegnelse for mange helt forskellige oprindelige folk”). Animismen ligger til grund for shamanistisk praksis, hvor vi på forskellig vis fremkalder en slags bevidsthedsskift for at kunne kommunikere med naturens ånder – men kan det nu kaldes rigtig shamansime?

Shamanisme er blevet et omdiskuteret begreb, for hvad dækker det egentlig over, hvem har ret til at benytte det, hvem er rigtig shaman… Jeg er ikke shaman! Jeg har i mange år arbejdet med det, vi har kaldt shamanisme hos Annette Høst, Jonathan Horwitz og Zara Waldebäck (www.shamanism.dk) og fordyber mig stadig på kurser og andre måder i de teknikker og indsigter, som de gennem mange år har tilegnet sig og udviklet. Derudover står jeg i lære hos mine egne åndelige vejledere og hjælpere og bruger ofte begrebet ”shamanistisk inspireret” om mine aktiviteter for at give en idé om, hvordan jeg arbejder. ”Naturspirituelt arbejde som er animistisk funderet og shamanistisk inspireret” kunne være en betegnelse for min tilgang til arbejdet og formidlingen – men det er jo ikke særlig mundret, og jeg vælger derfor indimellem betegnelsen shamanisme samtidigt med en ydmyg forståelse af, at jeg ikke er trænet shaman! Men ligegyldigt hvad vi kalder det… forbindelsen er tilbage i mit liv; jeg berøres af og forbinder mig med energi, kraft og mening i naturens rum og oplever, at træer, sten, fugle, dyr osv. tilbyder mig indsigt, trøst og kraft, når jeg åbner mig for dem. Altings væren, ”den store ånd”, Altet, denne ubegribelige kraft taler til mig fra naturens væsener og som åndelige kræfter, jeg ikke formår at beskrive nærmere.

Efter mange års fordybelse oplever jeg, at den kraft er tilgængelig for mig, også med healing, hjælp og vejledning. For at kunne kommunikere med den og om den, må jeg have en form for sprog, jeg må have noget at støtte mig til, som giver mening for mig og ræsonnerer i min sjæl. Jeg oplever derfor mine åndefæller i skikkelser, som jeg kan forholde mig til, og de kommunikerer med mig i billeder, som jeg kan afkode. For andre vil det være anderledes, fordi det skal være meningsgivende for dem med deres baggrund. Ånderne har vist mig, at jeg skal tale til andre mennesker om dem på en måde, som vækker genklang hos den enkelte… at det vigtige er den fælles forståelse og dermed muligheden for kommunikation, mens de konkrete ord og begreber fint kan være forskellige (og nødvendigvis må være det, da vi har forskellige baggrunde). Derfor er det helt grundlæggende for mig at være åben for forskelligt spirituelt sprog og forskellige forståelsesrammer fra kursister, der deltager i mine arrangementer.

Åndeverdenen er altså for mig en kraft, jeg ikke kan begribe med ord, men som er en tilgængelig kraft, der tilbydes til os på forskellig vis. Tilbydes os for at vi kan finde tilbage til dybere indre fred og dermed mærke og forstå vores forbundethed med Naturen og vores ansvar for at leve med den i respekt og med kærlighed. Derfor er det grundlæggende for mig at formidle, at vi kommunikerer og opfører os respektfuldt og med taknemmelighed både over for oplevede ånder og også over for Naturen i dens fysiske fremtræden. De kursusaktiviteter, jeg tilbyder, har oftest afsæt i Årshjulets 8 højtider; tærskeltiderne ved solhverv og jævndøgn og de 4 andre mærkedage derimellem. Dér følger vi naturens rytmer, skiftene i energien og den læring og kraft, som ligger til os, når vi åbner os for den. Det er en del af måden til dybere at forstå og integrere kredsløbene og styrke accepten af livets vilkår og muligheder!

Jeg er blevet vist af min åndelige vejleder, hvordan menneskers aktiviteter og emotioner gennem livet føles store men i det universelle perspektiv oftest er uendeligt små og ubetydelige. At vi ved at give slip på emotionerne og have accept af det, som er, kan slippe ud af meningsløshed og smerte og finde tilbage til forbundethed, ro og indre fred. Det er min oplevelse, at forståelsen af- og forbindelsen til liv-død-liv-kredsløbet kan være en stor hjælp i den forbindelse. Dette er min forståelse, som jeg ønsker at tilbyde men ikke pådutte nogen. Det er vigtigt for mig, at min undervisning og formidling giver plads til kursisternes egne erfaringer med at lære af Naturen og ånderne og samtidigt tilbyde de perspektiver og forståelser, som ånderne har lært mig omkring liv-død-liv-kredsløbet.

Det er meget vigtigt for mig at tage arbejdet med ånderne alvorligt. Samtidigt ønsker jeg, at kursisterne føler sig velkomne og føler sig trygge og inspirerede til at arbejde dybere med sig selv. Det er vigtigt for mig at sætte en klar ramme omkring det spirituelle arbejde og at være positivt undersøgende for at facilitere deltagernes udviklingsprocesser. Sammen med mine åndefæller har jeg fokus på, at deltagerne tager hjem med jordforbindelse og redskaber til at håndtere/arbejde videre med nye indsigter, når de tager hjem.

Det er derfor med stor ydmyghed og med baggrund i mange års fordybelse, at jeg tilbyder kurser og workshops for at formidle muligheden for deltagerne for at komme dybere i forbindelse med deres egen naturspiritualitet, deres egen forbundethed med den kraft, som er så meget større end os og så fantastisk at blive genforbundet med. Så velkommen i kredsen, hvis du har lyst til at være med 😊